انیمیشن ساختمان مسکونی در منطقه یک تهران

انیمیشن ساختمان مسکونی در منطقه یک تهران

مدل سازی و طراحی  محوطه و ساخت انیمیشن توسط تیم انیمیشن لیمو