مجتمع مسكونى ٨ طبقه

مجتمع مسكونى ٨ طبقه

طراحی محوطه و ساخت مدل سه بعدی پروژه مسکونی واقع در منطقه یک توسط تیم انیمیشن لیمو